Продажбата на лекарства по лекарско предписание да става само срещу рецепта се предвижда в проект за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването. От обхвата на това задължение са изключени случаите, в които чрез болничните аптеки лечебните заведения прилагат терапия на настанените за лечение в тях пациенти.

Друга промяна, която се предлага, е при установен недостиг на конкретно лекарство да се приложи съкратена административна процедура – за 14 дни, по издаване на разрешението за извършване на паралелен внос. В момента такава процедура съществува само в случаите на обявено извънредно положение и обявена извънредна епидемична обстановка.

В проекта за законови промени се предлага и да се промени алгоритъмът на изчисление на недостига на лекарствени продукти.

В момента за такъв се счита, когато количествата в страната паднат под 65%.