Правителството определи доц. Силвия Терезова за председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Доц. Силвия Терезова завършва висшето си образование през 1986 г. като магистър в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на търговията“.

От 1986 до април 1991 г. работи в Комитет по цените към Министерския съвет. От 1991 г. досега е редовен преподавател в катедра „Икономика на търговията“ на УНСС. От 2005 г. е доктор по икономика, а 2010 г. придобива научна степен „доцент“ по научна специалност „Икономика и управление (Планиране и анализ на търговската дейност)“. От 2013 г. до настоящия момент е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От 2020 г. до настоящия момент доц. Терезова е декан на факултета по „Икономика на инфраструктурата“, УНСС, а от 2021 г. до настоящия момент е ръководител катедра ,,Икономика на търговията“, УНСС. Има научни интереси в областта на бизнес планирането, анализ на търговската дейност, финансовия анализ, управление на търговския асортимент, приложение на математическите методи в търговията и ценообразуването на лекарствените продукти.

За член на съвета е избран доц. Любомир Бакаливанов.

Доц. Любомир Бакаливанов завършва висшето си образование в Медицински университет-София през 1999 г., където придобива магистърска степен по медицина. През 2007 г. придобива медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. През 2000 г. започва работа като лекар в отделението по Анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, където работи и до момента. От 2009 г. е началник на клиниката по „Сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение“ на болницата. Два пъти е бил заместник- ­министър на здравеопазването. Има специализации в университетите в Мюнхен и Хайделберг, както и следдипломни курсове за продължително медицинско обучение от Европейското дружество по интензивно лечение (ESICM). Притежава различни сертификати, придобити от български и чуждестранни висши медицински училища.

Съгласно функциите, посочени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Националният съвет: утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти; включва продукти в Позитивния лекарствен списък; утвърждава фармакотерапевтични ръководства и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти; осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдени цени. Националният съвет поддържа и актуализира публичните регистри на лекарствените продукти.