Има образувано досъдебно производство в Национална следствена служба в резултат на проверки, извършени в аптеките на четири болници. Това каза по време на парламентарния контрол министърът на здравеопазването Христо Хинков. Предвид наличието на образуваното досъдебно производство и съгласно чл. 198, ал. 1 от НПК, министър Хинков посочи, че не би могъл да коментира по-подробно резултатите от проверките, но посочи хронологията на събитията, предизвикали проверките.

През 2022 г. Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) е уведомена от Нидерландската агенция по лекарствата, че търговец на едро в Нидерландия е установил, че закупените от български търговец на едро три опаковки от лекарствен продукт, използван за пациенти с онкологични заболявания, са със несъответстващи партидни номера между първична и вторична опаковка. При извършени проверки от страна на ИАЛ не са открити конкретни документи, които да сочат, че опаковките от лекарствата са били използвани в България, но същите са били верифицирани в системата за верификация от български субекти, като проверката показа, че няма генерирани сигнали за съмнения за фалшификация в системата от тези опаковки. От представените при проверката документи е установено, че българският търговец на едро е закупил опаковките от гръцко търговско дружество, което според предоставената от Гърция информация, няма издадено разрешение за търговия на едро с лекарства. В Гърция системата за верификация не е въведена, каза още министър Хинков и посочи, че това трябва да се случи през 2025 г. Това възпрепятства проследяване на цялата верига на доставка чрез системата, допълни той.

Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) е субектът, който администрира системата по верификация и е предоставила на ИАЛ достъп до системата единствено за целите на упражняване на надзор върху функционирането на регистрите и разследване при съмнение за случаи на фалшифициране, както и за целите на фармакологичната бдителност и фармакоепидемиологията, посочи още министър Хинков. ИАЛ е изискала от БОВЛ да предоставя информация за сигнали от системата, които съдържат информация от оперативно значение за нарушения на веригата на лекарствоснабдяване.

Сигналите, които ИАЛ е получила в периода от края на 2021 г. и през 2022 г., касаещи отписване на опаковки в аптеки в лечебни заведения, не са свързани пряко със случая, съобщен от Нидерландската агенция по лекарствата на ИАЛ, но данните, събрани от извършените по-рано по този случай проверки на търговци на едро, са в причинно-следствена връзка за проследяване на вериги на доставка.

От ИАЛ са извършени проверки на установените търговци на едро и лечебни заведения, включително и на извършените от тях действия в системата по верификация. Вследствие на извършените от ИАЛ действия и анализи, както и чрез системата по верификация, стана възможно да се проследи движението на конкретните опаковки от лекарствения продукт до определени лечебни заведения, обясни министър Хинков.

В хода на проверките по веригата на доставка са установени нарушения и несъответствия на Добрата дистрибуторска практика, извършени от търговците на едро „Синдра фарм“ ЕООД и „Финтроп фарм“ ЕООД, като в резултат на това техните разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти са прекратени. Образувано е и административно-наказателно производство с налагане на имуществена санкция в размер на 150 000 лв.

В периода 2022 – 2023 г. последователно и съобразно анализираната на всеки етап информация от ИАЛ са проверени болничните аптеки на столичните болници „Софиямед“, „Св. София“, „Сердика“ и „Св. Иван Рилски“. Инспектирани са и са взети документи за извършените доставки на конкретните опаковки, предмет на сигналите; справки за разходвани количества от лекарствения продукт по пациенти; налични количества; условия за съхранение; трудови договори на работещите в аптеката; графици на работа и др.

Резултатите от проверките, както и събраната и анализирана документация, са изпратени своевременно по компетентност на Държавна агенция „Национална сигурност“.  БТА